Klima og geologi i Stjørdal

Geologi er et spennende fagfelt som har stor interesse i Norge, og med alle våre fjell og berg er kanskje ikke det så veldig rart!

Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på både geologi og klima i Stjørdal, slik at du kan få litt mer kunnskap om hvordan situasjonen er her.

Stjørdal kommune

Trondheimsfeltet, en såkalt geologisk provins, er området hvor Stjørdal ligger, Dette feltet består av kambrosilurske skyvedekker av havbunnsskorpe som er sterkt omdannet. under den kaledonske fjellkjedefoldingen for ca 420 millioner år siden ble disse skyvedekkene foldet opp og laget over grunnfjellet.

Meråkerdekket, som er det eldste og østre dekket består i all hovedsak av kaledonske bergarter, og under fjellfoldingen ble disse omdannet i betydelig grad. Via Meråker og inn mot Sverige fortsetter disse dekkene, men får her et innslag av skifer og sandstein som er større. Deretter overtar det såkalte finnosvekiske grunnfjellet.

Det er meget sammensatte grunnforhold og bergarter i kommunen, og det er på Skatval at variasjonen er størst. I hovedsak består store deler av berggrunnen av fyllit, og i lavlandet er denne dekket til av både sand og leire. Grunnforholdene på Stjørdalshalsen er mer ensartet på grunn av Sjørdalselvas forskjellige løp opp gjennom tidene, og dette gjelder også gjennom Hegra. Løsmassene har blitt penetrert av elva og har sørger for danning av både sandmoer og leirterasser.

I kommunen finner vi også mange felter som inneholder kvikkleire og i så måte er områdene i Skjelstadmark blant de mest utsatte. Leirskred av betydelig størrelse har vært med på å forme store deler av landskapet i bygda. Det siste store av disse skredene gikk i 1962. Disse leirskredene har også preget stedsnavngivingen i Hegra, nabobygda, og navn som Lerfald/Leirfall har oppstått. Selv om det finnes andre felter med kvikkleire i øvrige deler av kommunene vurderes ikke disse å utgjøre noen fare med tanke på skred.

Når det gjelder klimaet så skjermer fjellene for de indre delene av kommunen, og her er det innenlandsklima hvor nedbøren er moderat og vintrene er kalde som gjelder. I de ytre strøkene preges klimaet av Norskehavet. Høydedragene på Fosenhalvøya fungerer imidlertid som en skjerm for de lave strøkene mot øst, mens Trondheimsfjorden roer ned både sommervarmen og vinterkulden.

Det finnes to målestasjoner i kommunen som måler nedbør og temperatur, og dette er Kvithammer og Værnes. Disse finner vi henholdsvis nord og sør for Stjørdalshalsen og ligger 40 og 12 meter over havet. I en 30-årsperiode fra 1961-1990 viser det seg at forskjellen mellom resultatene på målestasjonene er liten både når det gjelder nedbør og temperatur. Ved begge stasjonene er gjennomsnittstemperaturen på 5 grader mens nedbøren har vært målt til 900 millimeter på Kvithammer og 892 millimeter på Værnes – over et år.

This entry was posted on November 24, 2015 at 10:48 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.