Fiskeregler for statsalmenningen i Stjørdal

I. ALLMENNE BESTEMMELSER

1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.

2. Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Unntak for dette er personer under 16 år som kan drive sportsfiske uten å løse fiskekort. For bruk av fast stående redskap og oter, der det er tillatt, må alle, også personer under 16 år, løse fiskekort.

Kjøp av fiskeutstyr gjøres privat og du har muligheten til å søke om finansiering på en rekke stedet, blant annet på denne nettsiden som driver med usikrede lån og refinansiering av gjeld.

3. Fiskeutøvere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.

4. Av levende agn er det bare tillatt å bruke meitemark eller insekt. Annet levende agn er strengt forbudt. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.

II. KROKFISKE

1. I Lauvvatnet er all fiske forbudt, ellers kan krokfiske og oterfiske foregå i alle vann og vassdrag på Statsallmenningene i Stjørdal.

2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr. fisker. Når isfiske avsluttes må utsatte kroker inntas.

III. FASTSTÅENDE REDSKAP

1. Fiske med faststsående redskap(garn/line) kan i hele sesongen tillates, garn settes på kvelden og tas opp påfølgende morgen. Største tillatte maskevidde er 28 omfar.(19 mm.) på følgende vann:

Leksdal allmenning: Grønnlivatnan, Hakktjønna, Koltjønna, Kinnartjønna, Kvålsvatnet, Stor- Rennen og Bardsvatna

Bruås og Rauå St. allmenning: Stortyldvatnet, Engelsvatnet og Rauåtjønnin.

Sonen og Sonvadsfoss og Meråker St. allmenninger: Østre Sonvatnet.

Vigden og Elgvadsfoss St. allmenning: Fjellstyrets garn kan benyttes på Vigdevann, ved leie av fjellstyrets hytter.

Skitt fiske!

Mer inngående kunnskap om fiskeregler i ferskvann får du på Miljødirektoratets nettsider.